Υποτροφίες

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες σε πρωτεύοντες, τον αριθμό των οποίων καθορίζει το Ι.Κ.Υ. για κάθε έτος, στις Γενικές Εξετάσεις (από Γενικό Λύκειο και με την πρώτη συμμετοχή τους) καθώς και σε σπουδαστές που πρώτευσαν σε προαγωγικές εξετάσεις εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Ο μέσος όρος επίδοσης στα μαθήματα Α+Β εξαμήνων ή ίσο αριθμό μαθημάτων του τυπικού προγράμματος σπουδών (εφόσον πρόκειται για εισελθόντες στο χειμερινό εξάμηνο) και Α+Β+Γ εξαμήνων ή ίσο αριθμό μαθημάτων του τυπικού προγράμματος (εφόσον πρόκειται για εισελθόντες στο Εαρινό εξάμηνο), είναι από 6,5 και πάνω. Ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για τα επόμενα εξάμηνα Δ+Ε και Ε+ΣΤ. Επίσης το Ι.ΚΥ. χορηγεί υποτροφίες και για μεταπτυχιακές σπουδές στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι. στο εξωτερικό ή εσωτερικό σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Το ΙΚΥ προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε πτυχιούχους ΤΕΙ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έντυπα αιτήσεων από τον επίσημο ιστότοπο του ΙΚΥ.

Υποτροφίες από το Υπουργείο Παιδείας

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με υποτροφίες προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας. Συγκεντρωμένα στοιχεία για ευκαιρίες υποτροφιών μπορείτε να βρείτε στον Επικαιροποιημένο Οδηγό Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας

 

 


More Info
Greek