Βαθμός Πτυχίου

O βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής, σταθμισμένες με τις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες τους, που αντιστοιχούν στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία, που χαρακτηρίζεται με 20 διδακτικές μονάδες, ενώ η πρακτική άσκηση παρότι εποπτευόμενη και αξιολογούμενη, δεν συμπεριλαμβάνεται στον τελικό βαθμό.

Tελειόφοιτος του T.E.I. ανακηρύσσεται πτυχιούχος αφού συμπληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ν.1404/1983, προϋποθέσεις και ειδικότερα από τη χρονολογία που κατατέθηκε μέσω πρωτοκόλλου Tμήματος και η τελευταία προϋπόθεση.


Σχετικά έγγραφα

 Αίτηση σπουδαστή για λήψη πτυχίου

 

 


More Info
Greek