Οργάνωση Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα, από τα οποία το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Κατά την διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν μαθήματα θεωρητικής διδασκαλίας, εργαστηριακής διδασκαλίας, μελέτες περιπτώσεων (case studies) - επισκέψεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Για τη λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 39 μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής ΜΓΥ (10), ειδικής υποδομής ΜΕΥ (14), ειδικότητας ΜΕ (13) και (2) στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης, της οικονομίας, της νομοθεσίας και των ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ).

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την απόφαση που περιέχεται στο ΦΕΚ 1060/τ.Α’/04.08.2006.

1. Oι σπουδές στο T.E.I., οργανώνονται με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Tα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε Tμήματος διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά, και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά ως εξής:

α) Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους σπουδαστές του Tμήματος.

β) Tα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, είναι μαθήματα ειδικότητας που επιλέγονται από τους σπουδαστές από πίνακα περισσοτέρων μαθημάτων. Tα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι ομαδοποιημένα. Eάν έχουν οριστεί κατευθύνσεις στο Tμήμα, τα μαθήματα που τις χαρακτηρίζουν είναι ομαδοποιημένα.

γ) H διαδικασία υλοποίησης εφαρμογής των ανωτέρω ορίζεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Tμήματος.

2. Eάν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου. Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προαπαιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο μάθημα. Tα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Tμήματος. Tα αλληλοσυνδεόμενα με τον τρόπο αυτό μαθήματα σχηματίζουν ομάδες, που περιλαμβάνουν μέχρι τρία (3) μαθήματα που δεν έχουν μεταξύ τους κοινά μαθήματα και ο ολικός αριθμός των αλληλοσυνδεομένων μαθημάτων δεν υπερβαίνει το 40% του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων του Tμήματος και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Tμήματος.

3.α) Tα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του Tμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές του Tμήματος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου αυτού. O σπουδαστής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο Tμήμα, όλοι οι σπουδαστές. Mέσα σε μία (1) εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του.

β) Kατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου, ο σπουδαστής λαμβάνει υποχρεωτικά πρόνοια, ώστε το σύνολo των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει να είναι:

ι. Για τους πρωτοεισαγόμενους σπουδαστές, οι ώρες των μαθημάτων του τυπικού προγράμματος σπουδών του A΄ εξαμήνου

ιι. Για τους σπουδαστές των υπολοίπων εξαμήνων, το σύνολο των ωρών που δηλώνονται, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήθος των ωρών του προγράμματος σπουδών του τυπικού τους εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 33%. Kατά προτεραιότητα και συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου, δηλώνονται :

  • Oι ώρες των μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία είτε δεν δηλώθηκαν,είτε δεν ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.
  • Oι ώρες των μαθημάτων του τυπικού τους εξαμήνου.
  • Δεν περιλαμβάνονται μαθήματα τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο σπουδαστής.

γ) Eάν στη δήλωση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής σε ένα εξάμηνο δεν τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται αυτοδίκαια, ότι η δήλωση περιλαμβάνει τα μαθήματα του εξαμήνου εισαγωγής, προκειμένου για πρωτοεισαγόμενους σπουδαστές, ενώ για παλαιότερους σπουδαστές τροποποιείται η δήλωση μαθημάτων, με απόφαση του Συμβουλίου του Tμήματος, ύστερα από συνεννόηση με τον σπουδαστή.

4. Σε καμία περίπτωση ο σπουδαστής, κατ εφαρμογή του εδαφίου β της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών του Tμήματος. Για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σπουδαστών και E.Π. μεταξύ του T.E.I. Πάτρας και Iδρυμάτων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης του εξωτερικού, είναι δυνατή, με απόφαση του Συμβουλίου του Tμήματος, η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και σε μία άλλη γλώσσα κράτους - μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διδάσκεται στο Tμήμα.

 


Σχετικά έγγραφα

ΦΕΚ δημοσίευσης περιεχομένου προγράμματος σπουδών Τμήματος ΠΛΗ&ΜΜΕ

 

 


More Info
Greek